1. അപാചി

  1. നാ.
  2. പടിഞ്ഞാറ്
  3. തെക്ക്
 2. അപചി

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം പ്രമേഹക്കുരു (ഞാറപ്പഴംപോലെ കക്ഷത്തിലും മറ്റും വരുന്നത്.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക