1. അപാച്യ

    1. വി.
    2. അപാചിയെ സംബന്ധിച്ച, പടിഞ്ഞാറോ തെക്കോ ഉള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക