1. അപാടവം

    1. നാ.
    2. സാമർഥ്യമില്ലായ്മ
    3. അവശത, സുഖക്കേട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക