1. അപാഠം

  1. നാ.
  2. അപപാഠം
  3. പടിക്കാതിരിക്കൽ
 2. ആപീഡം

  1. നാ.
  2. ഒരു വിഷമവൃത്തം
  3. ശിരോലങ്കാരം, മുടിയിൽചൂടുന്നമാല, ചൂഡാമണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക