1. അപാത്രഭൃത്ത്

    1. നാ.
    2. അയോഗ്യന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക