1. അപാനവായു

    1. നാ.
    2. അപാനൻ എന്ന വായു, അധോവായു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക