1. അപാനൃത

    1. നാ.
    2. അനൃതമല്ലാത്ത, കള്ളമല്ലാത്ത, വാസ്തവമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക