1. അപാപവിദ്ധ

    1. വി.
    2. പാപസ്പർശമില്ലാത്ത, ക്ലേശാദികളില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക