1. അപാരക

    1. വി.
    2. ശക്തിയില്ലാത്ത, ത്രാണിയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക