1. അപാരണ

  1. നാ.
  2. ഉപവാസം
 2. അപ്രാണ

  1. വി.
  2. അചേതനമായ
 3. അപൂരണി

  1. നാ.
  2. ഇലവുമരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക