1. അപാവൃത്ത

  1. വി.
  2. അപാവർത്തനം ചെയ്ത, പിന്തിരിഞ്ഞ, വിമുഖമായ
  3. നിരസിക്കപ്പെട്ട
  4. ആട്ടിപ്പായിച്ച
 2. അപാവൃത

  1. വി.
  2. അപാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട, ആവരണം നീക്കപ്പെട്ട, തുറന്ന
  3. മൂടപ്പെട്ട, മറയ്ക്കപ്പെട്ട
  4. സ്വേച്ഛാചാരിയായ
 3. അപവാരിത

  1. വി.
  2. മറയ്ക്കപ്പെട്ട
 4. അപവൃത്തി

  1. നാ.
  2. അന്തം, അവസാനം, കടന്നുപോകൽ
 5. അപാവൃത്തി

  1. നാ.
  2. അപാവർത്തനം
 6. അപിവ്രത

  1. വി.
  2. ഒരേ മതാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ടിക്കുന്ന
  3. രക്ത സംബന്ധമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക