1. അപാശ്രയ

    1. വി.
    2. ആശ്രയമില്ലാത്ത, താങ്ങില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക