1. അപാശ്രയം

  1. നാ.
  2. അഭയസ്ഥാനം
  3. കട്ടിലിലോ കിടക്കയിലോ തലപൊക്കിവയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥാനം, തലയിണ
  4. മേൽക്കട്ടി
  5. ആനയ്ക്കു ചാരിനിൽക്കാനുള്ള ഉയർന്ന സ്ഥാനം
  6. ശിരസ്സ്
 2. അപശ്രയം

  1. നാ.
  2. തലയിണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക