1. അപാസനം

  1. നാ.
  2. ദൂരത്ത് എറിയൽ, തള്ളിക്കളയൽ
  3. കൊല, നശിപ്പിക്കൽ
 2. ആപോശനം

  1. നാ.
  2. വെള്ളംകുടിക്കൽ, ഭക്ഷണത്തിനുമുമ്പും പിമ്പും മന്ത്രപൂർവം കുടിനീർകുടിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക