1. അപാസരണം

  1. നാ.
  2. അപസരിക്കൽ
 2. അപസരണം

  1. നാ.
  2. പിൻവാങ്ങൽ, നിർഗമനം, രക്ഷപ്പെടൽ
 3. അപസാരണം

  1. നാ.
  2. അകലത്താക്കൽ, അകറ്റൽ
  3. അപഹരണം (സ്വർണപ്പണിക്കാർ സ്വർണത്തിൽ മറ്റു ലോഹം ചേർത്ത് സ്വർണം അപഹരിക്കുന്നതുപോലെ)
  4. ദൂരീകരണം, പുറംതള്ളൽ, ബഹിഷ്കരണം
  5. നാടുകടത്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക