1. അപാഹരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുക, കവർന്നുകൊണ്ടുപോകുക
  2. അപഹരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അപഹരണം നടത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക