1. അപാർഥിവ

    1. വി.
    2. ഭൂമിയിലുണ്ടായതല്ലാത്ത, ദിവ്യമായ
    3. രാജാവല്ലാത്ത
    4. രാജാവിനു യോഗ്യമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക