1. അപാർഥിവം

    1. നാ.
    2. ഭൂനികുതിയൊഴിച്ച് രാജാവിനുണ്ടാകുന്ന വരുമാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക