1. അപിഗീർണ

    1. വി.
    2. സ്തുതിക്കപ്പെട്ട, പ്രശംസിക്കപ്പെട്ട, വർണിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക