1. അപിച്ഛില

    1. വി.
    2. കലങ്ങാത്ത, വഴുക്കലില്ലാത്ത, അഗാധമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക