1. അപിതൃക

    1. വി.
    2. പിതാവില്ലാത്ത
    3. പിതാവിൻറെ വഴിക്ക് കിട്ടിയതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക