1. അപിധി

    1. നാ.
    2. ഹോമദ്രവ്യം
    3. മറ്റൊരാൾക്കു പൂർണ തൃപ്തിആകുമാറ് കൊടുത്തത്
    4. മറവ്, മൂടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക