1. അപുംസ്ക

    1. നാ.
    2. പൂമാനോടു കൂടാത്തവൾ, ഭർത്താവില്ലാത്തവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക