1. അപുത്രത, -ത്വം

    1. നാ.
    2. പുത്രനില്ലാത്ത അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക