1. അപുനീത

    1. വി.
    2. ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക