1. അപുനർ

    1. അവ്യ.
    2. പിന്നീട് ഇല്ലാത്ത, വീണ്ടും ഉണ്ടാകാത്ത, എന്നേക്കുമായ, ഒരിക്കൽ മാത്രമുള്ള. (സമാസത്തിൽ പൂർവപദമായി പ്രയോഗം.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക