1. അപുഷ്കല

    1. വി.
    2. ധാരാളം ഇല്ലാത്ത
    3. നീചമായ, ഹീനമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക