1. അപുഷ്ട

  1. വി.
  2. പോഷിപ്പിക്കാത്ത, മെലിഞ്ഞ
  3. ഉച്ചത്തിലുള്ളതല്ലാത്ത
 2. അപഷ്ഠു

  1. വി.
  2. വിപരീതമായ
  3. ഇടത്തുള്ള
  1. നാ.
  2. കാലം, സമയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക