1. അപുഷ്പ1

    1. വി.
    2. പുവില്ലാത്ത
  2. അപുഷ്പ2

    1. നാ.
    2. ആർത്തവമില്ലാത്തവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക