1. അപൂർവപതി

    1. നാ.
    2. കന്യക, അവിവാഹിത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക