1. അപേക്ഷാബുദ്ധി

    1. നാ. വൈശേ.
    2. "ഇതൊന്ന്", "ഇതൊന്ന്" എന്നു വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ്, ദ്വന്ദ്വാത്മകബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക