1. അപേത

    1. വി.
    2. പൊയ്പ്പോയ, വിട്ടുമാറിയ, അപ്രത്യക്ഷമായ
    3. വേർപെടുന്ന, ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്ന
    4. കൂടാത്ത, ഇല്ലാത്ത, നശിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക