1. അപേ്താര്യാമം

    1. നാ.
    2. ജ്യോതിഷ്ടോമത്തിൻറെ അവസാനഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക