1. അപോദ്ധരണസ്ഥാലി

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം യാഗപാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക