1. അപോദ്ധരിക്കുക

    1. ക്രി. വ്യാക.
    2. ഒരു വാക്യത്തിലെ കർത്താവ്, കർതൃവിശേഷണം, കർമം, കർമവിശേഷണം, ക്രിയ, ക്രിയാവിശേഷണം ഇവ പിരിച്ചുകാണിക്കുക, അംഗാംഗിവാക്യങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക