1. അപോദ്ധാരം

    1. നാ. വ്യാക.
    2. അപോദ്ധരിക്കൽ, വ്യാകരിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക