1. അപോഹ്യ, അപോഹനീയ

    1. വി.
    2. അപോഹം ചെയ്യത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക