1. അപ്നസ്ഥൻ

    1. നാ.
    2. കർമാധികൃതൻ
    3. ജന്മി, ഉടമ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക