1. അപ്പക്കാള

    1. നാ.
    2. ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നടയ്ക്കിരുത്തിയിരിക്കുന്ന കാള, നേർച്ചവാങ്ങാൻ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന അലങ്കരിച്ച കാള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക