1. അപ്പച്ചൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു സംജ്ഞ
    3. അച്ഛൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക