1. അപ്പപ്പാ

    1. വ്യാ.
    2. ദു:ഖം, ആശ്ചര്യം മുതലായവ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക