1. അപ്പാട്

    1. അവ്യ.
    2. മുഴുവനും
    3. അപ്രകാരം, അങ്ങനെതന്നെ
    4. അപ്പുറം, അയൽവക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക