1. അപ്പാപ്പൻ

    1. നാ.
    2. അപ്പുപ്പൻ, മുത്തച്ഛൻ
    3. ഉപ്പാപ്പൻ, ചിറ്റപ്പൻ (കൃസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക