1. അപ്പാലേ, -ലെ

    1. അവ്യ.
    2. അനന്തരം, ഉടൻതന്നെ, അപ്പുറം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക