1. അപ്പാൽ

    1. അവ്യ.
    2. അപ്പുറം. ഉദാ: "അപ്പാലെന്തേ വിചരതി ഭവാൻ" (കോക.); അടുക്കൽ, അനന്തരം, അതിൽപിന്നെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക