1. അപ്പിടി

    1. അവ്യ.
    2. മുഴുവനും, എല്ലാം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക