1. അപ്പി1

    1. നാ.
    2. കുഞ്ഞ്, ഓമന (വാത്സല്യസൂചകം)
  2. അപ്പി2

    1. നാ.
    2. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മലം. അപ്പിയിടുക = മലവിസർജനം ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക