1. അപ്പുക

    1. ക്രി.
    2. പറ്റിപ്പിടിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക