1. അപ്പുറം

  1. അവ്യ.
  2. അങ്ങേവശത്ത്, മറുപുറത്ത്, നിശ്ചിതാതിർത്തിക്കു പുറത്ത്
  3. അക്കാലത്തിനുശേഷം, അടുത്തായി, പിന്നീട്
  4. ആസ്ഥലം കഴിഞ്ഞ്
  5. മുൻപ്
  6. കവിഞ്ഞ്, കടന്നനിലയിൽ, ഉല്ലംഘിച്ച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക