1. അപ്പൻവിരൽ

    1. നാ.
    2. തള്ളവിരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക